January 6, 2015

[Dev] ใช้ Git เพื่อชีวิต (Source Code) ที่ดีกว่า - การใช้งาน Git GUI เบื้องต้น

สำหรับการใช้งาน Git นั้น สามารถเริ่มต้นจากเครื่องเราก่อน ก่อนที่จะเริ่มใช้งานนั้น ควรจะต้องรู้จักศัพท์ต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ อย่างเช่น Working Directory, Repository, Stage, Commit, Branch และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงหลักการทำงานของ Git และขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ Credit : http://www.git-scm.com/downloads/logos หลากหลายตำรา มักสอนการใช้งานบน Git Bash […]