October 2017

เขียน Node.js รันใน Docker Container ตั้งแต่ Zero to Hero

ความเดิมจากบทความที่แล้วตอน สร้าง RESTful API ด้วย Node.js + Express เบื้องต้น ไปแล้วนั้น จะเห็นว่าตอนท้ายของบทความ ได้แถมเรื่องการเขียน Dockerfile สำหรับนำ Code ของเรา ไป Build เป็น Docker image แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถใช้ Docker มาเป็น Environment ในการพัฒนาได้ นั่นก็หมายความว่า เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Node.js ในเครื่องของเราเลย […]